Overzicht acties
Bekijk hier al onze actuele acties en profiteer van de scherpste aanbiedingen!
Home
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Update: 1 juni 2021

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Sonova Audiological Care Nederland B.V.
Handelend onder de naam/namen: - Schoonenberg

Vestigingsadres:

Bahialaan 500
3065 WC Rotterdam
Telefoonnummer: 0900 - 600 7008 (Uw gebruikelijke belkosten)
Klantcontact formulier

KvK-nummer: 24320803
Btw-identificatienummer: NL 810228063B01

Download de algemene voorwaarden hier (PDF)

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Informatie vooraf
Artikel 4: Prijzen
Artikel 5: Koop op proef
Artikel 6: Betaling
Artikel 7: Wettelijke en buitengerechtelijke kosten
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
Artikel 9: Garanties
Artikel 10: Geen Garantie
Artikel 11: Klachten
Artikel 12: Privacy
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van Schoonenberg anders dan in de uitoefening van haar beroep of bedrijf;

Schoonenberg: Sonova Audiological Care Nederland B.V. (kvk 23420803), Schoonenberg Hooroplossingen B.V. (kvk 14045601), Schoonenberg Noord-Oost B.V.(kvk 02046711), gevestigd te Rotterdam. Connect Hearing B.V. (kvk 32129929), gevestigd te Naarden.

Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Schoonenberg en de zorgverzekeraar van de cliënt, waarin de zorgverzekeraar invulling geeft aan haar zorgplicht jegens de cliënt;

Zorgpolis: de zorgverzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met betrekking tot de hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan c.q. voor de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en Schoonenberg gelden.

 

Artikel 3 – Informatie vooraf

3.1 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Schoonenberg de plicht om zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Schoonenberg deze informatie te verstrekken, die omtrent de betreffende bepalingen in haar zorgpolis daaronder begrepen.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Schoonenberg. Alle aanbiedingen van Schoonenberg zijn vrijblijvend.

4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

 

Artikel 5 – Koop op proef

5.1 Aan de hand van de triage van Schoonenberg of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch Centrum zal Schoonenberg in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren, aan hem op proef leveren en daarna verkopen. De toestellen blijven tijdens de proef eigendom van Schoonenberg;

5.2 Laat de cliënt de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Schoonenberg van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 2 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;

5.3 Tijdens de proeftijd moet de cliënt rekening houden met het feit dat hij het hoortoestel eventueel aan Schoonenberg moet teruggeven en derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen.

5.4 De klant is tijdens de proef verantwoordelijk voor het hoortoestel en de aanverwante producten.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Het aan Schoonenberg verschuldigde bedrag dient direct bij het definitief worden van de aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting contant, per pinbetaling, bij machtiging tot automatische incasso of op factuur aan haar te worden voldaan;

6.2 Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald;

6.3 Indien de cliënt in verzuim is, stuurt Schoonenberg hem een betalingsherinnering, waarin zij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen;

6.4 Indien de cliënt dan ook niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal Schoonenberg zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag overgaan.

 

Artikel 7 – Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

7.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Schoonenberg de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot de algehele voldoening;

7.2 De door Schoonenberg in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt conform “Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 BW.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1 Schoonenberg behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat door de cliënt volledig is voldaan aan de betalingsverplichting, hieronder vallen ook eventuele wettelijke en/of buitengerechtelijke kosten, rente of schadevergoeding, onverminderd de aan de cliënt op grond van de wet toekomende rechten.

8.2 Schoonenberg is bij reparatie bevoegd de gerepareerde zaak onder zich te houden totdat de kosten van de reparatie volledig zijn betaald.

 

Artikel 9 – Garanties

9.1 Voor zover de door Schoonenberg geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Iedere aansprakelijkheid van Schoonenberg voor de geleverde zaken is te alle tijde beperkt tot de omvang van de door de fabrikant geboden garantie. Schoonenberg is niet verder aansprakelijkheid voor deze zaken dan indien en voor zover dit volgt uit de garantievoorwaarden van de fabrikant.

9.2 Schoonenberg kan niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen jegens de cliënt indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Schoonenberg na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

9.3 Garantietermijnen en normale gebruiksduur starten op het moment waarop de koop met de cliënt wordt gesloten.

9.4 Garanties worden slechts verstrekt aan de cliënt en gelden niet voor eventuele opvolgende rechtverkrijgenden.

9.5 Iedere garantie is beperkt tot de door Schoonenberg geleverde zaken en diensten. Onder de garantie vallen nadrukkelijk niet: defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan, van onachtzaam gebruik of van nalatigheid, gevolg van opzettelijk handelen van verzekerde of van derden met goedvinden van verzekerde, nalaten van normaal onderhoud en reparaties, onjuiste inbouw door de cliënt en/of derde, slechte behandeling, verkeerd gebruik.

 

Artikel 10 – Verlengde garantie, reparaties en vervanging

10.1 Schoonenberg kan op basis van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars een verlengde garantie aanbieden. De verlengde garantie die Schoonenberg aanbiedt is vastgelegd in de zorgovereenkomsten met de zorgverzekeraars.

10.2 De verlengde garantie omvat – naar keuze van Schoonenberg – het herstellen van de geleverde zaak, het vervangen van de geleverde zaak door een gelijkwaardige zaak, het nogmaals (deels) uitvoeren van de geleverde dienst of het terugbetalen van een evenredig deel van de aanschafprijs. Het evenredig deel is de resterende gebruiksduur gedeeld door de normale gebruiksduur.

10.3 In geval van reparatie of vervanging wordt de op dat moment lopende garantietermijn nooit verlengd.

10.4 Schoonenberg geeft op reparaties een garantietermijn van drie maanden. Deze garantie betreft uitsluitend reparaties betreffende dezelfde klacht indien deze zich binnen de garantietermijn opnieuw voordoen.

 

Artikel 11 – Klachten

11.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Schoonenberg moeten zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij Schoonenberg moeten zijn ingediend.

11.2 Klachten kunnen worden ingediend via het klantcontact formulier, dan wel per post:

                        Sonova Audiological Care Nederland B.V.

                        T.a.v. Klantenservice

                        Postbus 8115

                        3009 AC Rotterdam

11.2 Schoonenberg dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van haar kan worden gevergd.

 

Artikel 12 – Privacy

12.1 Schoonenberg verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Voor uitgebreide informatie over hoe Schoonenberg persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar ons Privacy Statement, online beschikbaar op https://www.schoonenberg.nl/privacy-policy/.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Schoonenberg is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Schoonenberg zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.